دریچه هوای تازه

دریچه هوای تازه


نام محصول

دریچه هوای تازه
 موارد استفادهدر انتهای مسیر اگزاست فن های دیواری در نمای ساختمان ، در انتهای مسیر لوله های هود آشپزخانه ، مسیر هوای تازه در نمای ساختمانجنس pvc