دریچه دسترسی به فنکوئل گلسقفی یک هوادهی

دریچه دسترسی به فنکوئل گلسقفی یک هوادهی

نام محصول

دریچه دسترسی به فنکوئل گلسقفی یک هوادهی

 موارد استفاده

در کلیه مکانهایی که در آنها از فن کویل های سقفی و یا کانالی استفاده می شودجنس 

آلومینیوم ، آهن گالوانیزه